Mobiliteit Koningslo

Wat werd er beslist voor de mobiliteit?

Er werd door het college van burgemeester en schepenen besloten om de ingrepen rond mobiliteit grondig te herbekijken. De eerder genomen beslissingen (die gecommuniceerd werden in het wijkkrantje en de openluchtexpo) werden in januari en maart 2023 geëvalueerd en aangepast.

Door de lopende en geplande (wegen)werken in Koningslo besloot het stadsbestuur om circulatiewijzigingen (éénrichtingsverkeer en verkeersknips) tijdens de huidige beleidstermijn niet in te voeren.

De uitbreiding van de zone 30 en bijhorende snelheidsremmende maatregelen blijven wel behouden en worden uitgevoerd. Klik daarvoor op dit kaartje. Een datum voor de uitvoering van deze aanpassingen ligt nog niet vast. Hou daarvoor deze pagina in het oog. Twee weken voor we alles uitvoeren ontvangt elke wijkbewoner ook een bewonersbrief met meer informatie.

De synthesenota met het definitieve wijkmobiliteitsplan en actieplan Koningslo lees je in deze nota.