Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor maakt stad Vilvoorde gebruik van de pers, publicaties, het internet, enzovoorts.

Om transparantie van de werking van het stadsbestuur te bevorderen, kan iedereen die dit wenst bestuursdocumenten raadplegen. Dat noemen we de passieve openbaarheid.

Bij gemeenteraadsbesluit van 29 april 2013 werd het reglement openbaarheid van bestuur goedgekeurd (zie bijlage). Ingevolge het nieuwe bestuursdecreet van 7 december 2018 zijn de procedure en de termijnen lichtjes aangepast. Het decreet heeft voorrang op het gemeentelijk reglement.

Hoe een aanvraag tot inzage/afschrift indienen?

De aanvrager moet zijn aanvraag schriftelijk indienen.

Dit kan:

  • online;
  • via een brief of een fax aan het stadsbestuur Vilvoorde, algemeen directeur, Grote Markt, 1800 Vilvoorde;
  • op de dienst Secretarie door ter plaatse een formulier in te vullen.

Opgelet:

  • Een e-mail toegestuurd aan een ambtenaar is geen rechtsgeldige aanvraag.
  • Als een gevolmachtigde de aanvraag doet, dan dient hij zijn volmacht schriftelijk te bewijzen. Dit geldt echter niet voor een advocaat, die vermoed wordt de volmacht te hebben. De gevolmachtigde moet steeds de identiteit van de volmachtgever meedelen.
  • Een anonieme aanvraag is steeds onontvankelijk.
  • De aanvraag moet voldoende duidelijk zijn. Ze vermeldt concreet de aangelegenheid van de aanvraag en de contactgegevens van de aanvrager. Heerst er onduidelijkheid omtrent de aanvraag? Dan zal de algemeen directeur, of diens gedelegeerde, in de mate van het mogelijke, om verduidelijking vragen. Desgevallend zal zij hiertoe de termijn waarin men kan beslissen, verlengen.
  • Als een belang vereist, zal de aanvrager dit ook moeten aantonen, zo nodig met schriftelijke bewijsstukken.