Openbaarheid van bestuur

OPENBAARHEID VAN BESTUUR AANVRAGEN

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor maakt stad Vilvoorde gebruik van de pers, publicaties, het internet, enzovoorts.

Om transparantie van de werking van het stadsbestuur en het OCMW te bevorderen, kan je bestuursdocumenten raadplegen of een afschrift vragen. Ook kan je uitleg vragen over een dossier. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan of dien je een belang aan te tonen.

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Hoe een aanvraag tot inzage/afschrift indienen?

Je kan je aanvraag op drie manieren indienen:

 • Online, via het digitaal loket;
 • via een brief aan het stadsbestuur/ OCMW Vilvoorde, algemeen directeur, Grote Markt, 1800 Vilvoorde; In de aanvraag vermeld je:
  • jouw naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst.

Wil je graag geholpen worden bij het invullen van dit formulier, dan kan je je richten tot één van onze loketten aan het onthaal van het stadsbestuur/OCMW-Vilvoorde:

  • stadhuis, ingang Lange Molensstraat
  • administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44
  • administratief centrum Kursaal, Kursaalstraat 40.

Kostprijs

Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt. Het afleveren van bestuursdocumenten per e-mail is eveneens gratis.

Voor papieren documenten rekent het stadsbestuur en het OCMW een retributie aan overeenkomstig het retributiereglement.

Behandeling van de aanvraag

De dienst Secretarie registreert jouw aanvraag. Je aanvraag wordt onderzocht. De algemeen directeur beslist. De termijn waarbinnen je een antwoord krijgt, bedraagt 20 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum veertig dagen.

Beroep

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, tel 02 553 57 25, e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be.