Sportraad

De sportraad is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het sportbeleid van de stad Vilvoorde. Hieronder vind je zowel de algemene info over de raad alsook de verslagen en presentaties van de recente vergaderingen.

De stedelijke sportraad is opgericht met zetel te Vilvoorde, ten stadhuize en wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, volgens de voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit.

De stedelijke sportraad heeft als doel het bevorderen van een geïntegreerd sportbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Het secretariaat van de sportraad wordt verzorgd door de dienst Sport.

Samenstelling

De stedelijke sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. De stedelijke sportraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en uit een Raad van Bestuur.

Algemene vergadering

De stedelijke sportraad is samengesteld uit leden en waarnemers. Alle leden zijn stemgerechtigd.

Leden zijn:

 • afgevaardigden van sportverenigingen, sportorganisaties en sportinstellingen, zowel publieke als private, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van Vilvoorde;
 • afgevaardigden van sportverenigingen, sportorganisaties en sportinstellingen, zowel publieke als private, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van Vilvoorde;
 • deskundigen inzake sport, woonachtig in Vilvoorde.

Waarnemers zijn:

 • de stedelijke ambtenaar door het college van burgemeester en schepenen belast met het waarnemen van het secretariaat,
 • stedelijke ambtenaren van publieke instellingen die op het gebied van sportbeleid actief zijn,
 • de schepen voor sport.

Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de stedelijke sportraad. De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen.
Een organisatie of een deskundige inzake sport die lid wenst te worden van de stedelijke sportraad, dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van de stedelijke sportraad. De aanvraag tot lidmaatschap wordt voorgelegd bij de eerstvolgende vergadering van de stedelijke sportraad.

Elke vereniging, organisatie, instelling wijst volledig vrij een afgevaardigde en plaatsvervanger aan. Deze dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zij moeten lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die zij vertegenwoordigen.
 • De afgevaardigden mogen deel uitmaken van andere adviesraden van de stad maar zij mogen niet meer dan één, bij de stedelijke sportraad aangesloten organisatie, vertegenwoordigen.
 • De afgevaardigden moeten minimum 18 jaar oud zijn.
 • Ze moeten actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die zij vertegenwoordigen.

De deskundigen die hun kandidatuur stellen moeten woonachtig zijn binnen de stad en moeten tevens beantwoorden aan één of meer van volgende criteria:

 • werkzaam binnen de socio-culturele sector,
 • over een uitgebreid sportief curriculum vitae beschikken, hetzij door vrijwilligerswerk, hetzij door andere sportieve initiatieven,
 • een diploma behaald hebben binnen een socio-culturele studierichting.

Het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering van de stedelijke sportraad duurt niet langer dan 6 jaar, doch is vernieuwbaar.

Binnen de 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad worden alle sportorganisaties die in aanmerking komen voor het lidmaatschap aangeschreven met de vraag om hun afgevaardigden aan te duiden. Deze afgevaardigden moeten voldoen aan de voorwaarden vervat in artikel 12.

De vroegere stedelijke sportraad blijft evenwel in functie tot de nieuwe stedelijke sportraad is geïnstalleerd.

Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren:

 • het wijzigingen van de statuten en de ontbinding van de stedelijke sportraad,
 • het aanvaarden en uitsluiten van leden van de Algemene Vergadering,
 • de aanstelling en het ontslag van de bestuurders,
 • de aanstelling van de rekeningnazichters,
 • de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de stedelijke sportraad,
 • het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan,
 • het goedkeuren en het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement,

Raad van Bestuur

De stedelijke sportraad kiest onder haar leden, bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter, een adjunct-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen de Raad van Bestuur vormen.

In dringende gevallen kan een voorlopig advies worden uitgebracht door de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van bekrachtiging op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de stedelijke sportraad.

De stedelijke sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn afgevaardigde.

De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

De duur van de mandaten bedragen niet langer dan 6 jaar, doch zijn hernieuwbaar. Wanneer een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur tussentijds vacant wordt, wijst de Algemene Vergadering, een opvolger aan, onder voorbehoud van een kandidatuur, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.