Stedenbouwkundige verordening mobiliteit

Waarvoor is dit reglement

De gemeentelijk stedenbouwkundige verordening mobiliteit voorziet in stedenbouwkundige voorschriften en normen voor alles wat betreft mobiliteit waaraan voldaan moet worden bij bouwprojecten op het volledige grondgebied van de stad Vilvoorde. Het gaat hierbij voornamelijk over het aantal auto- en fietsstalplaatsen met bijhorende inrichtingsvoorschriften (afmetingen, toegankelijkheid). Het reglement gaat uit van 6 kernprincipes:

 • Duurzaam mobiliteitsbeleid
 • Locatiegebonden beleid
 • Levendige straten
 • Kwaliteitsvolle autoparkeer- en fietsstalplaatsen
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Inzicht in mobiliteitseffecten

De stedenbouwkundige verordening mobiliteit zorgt er mee voor dat (bouw)projecten inspelen op de actuele en toekomstige uitdagingen op het vlak van mobiliteit, klimaat en ruimtelijke ordening. Het draagt bij aan een duurzamer Vilvoorde van morgen.

Onderdelen en toepassingsgebied

De stedenbouwkundige verordening Mobiliteit bestaat uit een algemeen kader en 7 delen:

 • Toepassingsgebied
 • Definities
 • Berekeningswijze
 • Parkeer- en fietsstalnormen
 • Aanleg en inrichting
 • Mobiliteitsonderzoek
 • Afwijkingen

Daarnaast zijn er twee bijlagen die integraal deel uitmaken van het reglement. De verordening voorziet in een locatiegebonden beleid, er zijn drie zones die worden afgebakend op het grondgebied van de stad:

 • Zone Kern
 • Zone Schil
 • Zone Overig gebied

Bijlage 1 omvat een tekstuele beschrijving van de zones en bijlage 2 is een geografische weergave hiervan tot op perceelniveau.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de stedenbouwkundige verordening mobiliteit is voorzien op 28 maart 2022. De beslissingsdatum is hierbij van belang, het regelement is van toepassing op beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen vanaf deze datum. Zo zal het reglement van toepassing zijn op aanvragen die voor 28 maart 2022 werden ingediend maar waarvoor een beslissing na 27 maart 2022 wordt genomen.