Stedenbouwkundige verordeningen

De stedenbouwkundige verordeningen zijn een aantal technische en stedenbouwkundige voorschriften die van kracht zijn voor het volledige grondgebied van de stad Vilvoorde.

Het doel van de verordeningen is het aanvullen en herwerken van de verschillende oude verordeningen en deze samenbrengen in een samenhangend, overzichtelijk document.
Verordeningen op niveau van de het Vlaams Gewest en de Provincie Vlaams-Brabant blijven uiteraard van kracht.

Deze nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen bestaan uit vijf delen:

Er worden een aantal begrippen ondubbelzinnig vastgelegd, welke veelvuldig worden gebruikt bij verordeningen zelf en adviezen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen. Daarnaast wordt ook het toepassingsgebied van de verordening omschreven en wordt een lijst met vergunningsplichtige werken opgesteld.

Een deel niet-technische voorschriften met het oog op een beter ruimtelijk beleid. Deze hebben betrekking op:

  • open ruimte en groenaanleg: regels en richtlijnen om het 'groen in de straat' te vrijwaren en/of te versterken;
  • publiciteit: bepalingen omtrent de plaats en de aard van reclamepanelen teneinde kwaliteit en esthetiek na te streven;
  • historische gebouwen: bepalingen omtrent het verbouwen van panden, die voorkomen op de lijst van monumenten, zoals weergegeven in de publicatie 'bouwen door de eeuwen heen - inventaris van het bouwkundige erfgoed';
  • toegangen: juridisch verankeren van maatregelen om het 'wonen boven winkels' te promoten - vooral het voorzien van een tweede toegang;
  • functiewijzigingen in het kader van nachtwinkels: het wijzigen van een pand naar nachtwinkel wordt vergunningsplichtig, zelfs indien het om een bestaande winkel gaat.

Een aantal zeer concrete bepalingen omtrent bouwtechnische oplossingen zoals gemene muren, funderingen, uitsprongen, … en technische installaties zoals antennes en airco.

Belangrijke kwalitatieve elementen van een verkaveling worden vastgelegd in bepalingen omtrent wegenis en groenaanleg. Daarnaast zal de aanvraag tot verkavelingvergunning meer worden gemotiveerd door het uitbreiden van de dossiersamenstelling.

Enkele bepalingen inzake vaststelling verordening en eventuele sancties bij het niet naleven ervan.