Vastgoedinformatie

Wanneer je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars. Deze informatie is dus van belang voor het verlijden van aktes en de informatieplicht met betrekking tot publiciteit. Overeenkomstig artikel 6.2.2, 4° van de VCRO wordt de schending van de informatieplicht, zoals vermeld in de artikels 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de VCRO een stedenbouwkundige inbreuk genoemd. Vastgoedinformatie (ook wel notarisbrief genoemd) moet sinds 1 januari 2019 digitaal opgevraagd worden bij de stad.

Via het Vlaams Vastgoedinformatieplatform kan je vastgoedinformatie aanvragen als één geheel, namelijk een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, alsook bijkomende informatie waarover de gemeente beschikt betreffende milieu en natuur, huisvesting, erfdienstbaarheden,… wat wordt samengevat in de stedenbouwkundige inlichtingen.

Opgelet: Het is niet omdat er in de bezorgde vastgoedinformatie geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn. Deze niet-gekende, maar toch bestaande, inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Vastgoedinformatie is een momentopname, is louter informatief en heeft dus niet dezelfde (juridische) waarde als een omgevingsvergunning of een stedenbouwkundig attest. Het kan niet leiden tot een vrijstelling van een vergunningsaanvraag.

Aanvragen

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via het vastgoedinformatieplatform met vermelding van een geldige capakey en adres.

Prijzen

Een aanvraag voor een vastgoeddossier bedraagt 90 euro per kadastraal perceel. De betaling dient online te gebeuren bij de aanvraag.