Vergunning nachtwinkel

VRAAG EEN VERGUNNING VOOR EEN NACHTWINKEL AAN

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²;
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt;
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat.

Vestigingsvergunning

Voor het openen van een nieuwe nachtwinkel moet u een vestigingsvergunning hebben. U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Een vestigingsvergunning kan enkel afgeleverd worden in de Mercuriuszone en voor zover er zich nog geen gelijkaardige instelling binnen een straal van 700 meter bevindt.

Uitbatingsvergunning

Een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester is verplicht voor het uitbaten van een nachtwinkel. Zonder vestigingsvergunning wordt geen uitbatingsvergunning afgeleverd, uitgezonderd nachtwinkels die reeds bestonden vóór 2009. Deze nachtwinkels moeten enkel een uitbatingsvergunning aanvragen. Indien een bestaande nachtwinkel door een nieuwe uitbater wordt overgenomen, wordt dit beschouwd als een nieuwe nachtwinkel en is er altijd eerst een vestigingsvergunning vereist.

U dient uw aanvraag voor een uitbatingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen. De vergunning is 10 jaar geldig en dient op expliciete aanvraag te worden hernieuwd.

Voor het openen van een nachtwinkel of een phoneshop moet u beschikken over een vestigingsvergunning. Die vergunning vraagt u aan bij het college van burgemeester en schepenen. Als u zich op meerdere locaties wilt vestigen, is een vergunning per locatie vereist.

Voorwaarden

Een nachtwinkel is een handelszaak die:
 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt
 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • de vermelding ‘nachtwinkel’ duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 uur en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

De sluitingsuren van phoneshops liggen tussen 20 uur en 5 uur.

Weigeringsgrond

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning:

 • als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare veiligheid gevaar loopt. Daarvoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie over de mogelijke verstoring van de openbare orde, de veiligheid en de rust door die handelszaak en de eventuele aanbevelingen om die verstoring te voorkomen
 • als de aanvraag niet strookt met ruimtelijke bepalingen: zo moet de hoofdfunctie van het pand handel zijn. Daarnaast moeten ook eventuele bepalingen over een perimeter gerespecteerd worden.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

De vergunning vervalt bij een of meerdere van volgende omstandigheden:

 • als de uitbater verandert
 • als de nachtwinkel meer dan zes maanden onafgebroken gesloten is
 • als de nachtwinkel failliet is
 • als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is.

Procedure

U vraagt een vestigingsvergunning aan in de gemeente van de vestiging(en) via het standaard aanvraagformulier en vervolledigt uw aanvraag met de onderstaande documenten.
 • Kopie van de identiteitskaart
 • Kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)
 • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • Kopie van de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • Kopie van de eigendomsakte (als de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)
 • Kopie van de handelshuurovereenkomst (als de aanvrager het exploitatiepand huurt)

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestiging.

Bedrag

Openingsbelasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing).

Regelgeving

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 • Gemeentelijk reglement vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops (indien van toepassing)
 • Gemeentelijk belastingreglement (indien van toepassing)

VRAAG EEN VERGUNNING VOOR EEN NACHTWINKEL AAN