Vormingssubsidie

Volg je als trainer, vrijwilliger, jeugdleid(st)er of jeugdwerker van een erkende jeugdvereniging of erkende sportvereniging een vorming om je zelf beter te ontplooien in je vereniging of op één van onze stedelijke werkingen? Dan kan je in aanmerking komen voor een vormingssubsidie.

Het doel van deze subsidie is om de kwaliteit van de erkende sport- en jeugdverenigingen, leden van de sport- en jeugdraad, particuliere sport- en jeugdinitiatieven en Vilvoordse vrijwilligers in professionele sport- of jeugdorganisaties, actief in Vilvoorde, op bestuurlijk, spelmatig, technisch, tactisch, sportief of (sociaal-)pedagogisch vlak te verhogen.

Daarnaast is het doel van het reglement om (sport)animator en vrijwilligers van de stedelijke sport- en jeugdwerkingen te stimuleren om vorming te volgen, zodat zij de kwaliteit kunnen waarborgen.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Aanvragen categorie A en B (aanvraag wordt door de persoon zelf ingediend)

 • Personen met een domicilie in Vilvoorde en met een link met een erkende sport- en jeugdvereniging, particulier sport- of jeugdinitiatief of professionele sport- of jeugdorganisatie conform het reglement tot erkenning van een Vilvoords initiatieven;

 • Personen met een domicilie buiten Vilvoorde en met een link met een erkende sport- of jeugdvereniging, particulier sport- of jeugdinitiatief of professionele sport- of jeugdorganisatie, op voorwaarde dat ze niet in een andere gemeente worden gesubsidieerd;

 • (Sport)animatoren en vrijwilligers van de stedelijke sport- en jeugdwerkingen. Indien het domicilie van de (sport)animator of vrijwilliger buiten Vilvoorde ligt, mogen ze geen subsidie verkrijgen in een andere gemeente;

 • Leden van de Vilvoordse jeugd- en sportraad. Indien het domicilie van het lid buiten Vilvoorde ligt, mogen ze geen subsidie verkrijgen in een andere gemeente.

Medewerkers in loondienst van een professionele jeugd- of sportorganisatie, met uitzondering van (sport)animatoren bij de Vilvoordse jeugd- en stadswerkingen, worden uitgesloten van subsidiëring.

Aanvragen categorie C (aanvraag wordt door de erkende sport- of jeugdvereniging ingediend)

 • Vormingen ingericht door erkende jeugd- en sportverenigingen.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen?

Er worden 3 categorieën opgenomen, benoemd als categorie A, B en C. Vormingen die vallen onder categorie A genieten van 100% terugbetaling, we beschouwen dit als persoonsgebonden basisvormingen. Vormingen die vallen onder categorie B, genieten van 50% terugbetaling, we beschouwen dit als persoonsgebonden verdiepende- of specialisatievormingen.

Vormingen die door de Vilvoordse, erkende sport- of jeugdvereniging zelf worden opgezet, genieten een terugbetaling van 100% en beschouwen we als vormingen in eigen organisatie, categorie C.

Aan welke voorwaarde moet mijn vorming voldoen?

Categorie A (100% terugbetaling)

 • De vorming is ingericht door een Vlaams erkende jeugdwerkorganisatie, die gemachtigd is door de Vlaamse overheid om erkende kadervormingen in het jeugdwerk in te richten, en die leiden tot een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;

 • De vorming is ingericht door de Vlaamse Trainersschool en leidt tot een diploma of attest. Bij sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool dient de cursist te slagen en zijn diploma behaald te worden;

 • Vormingen die leiden tot een brevet UEFA A, B of C. Bij sportkaderopleidingen van UEFA dient de cursist te slagen en zijn diploma behaald te worden;

Categorie B (50% terugbetaald)

 • Vormingen die worden ingericht door erkende Vlaamse sportfederaties;

 • Vormingen die worden ingericht door een landelijke erkende jeugdvereniging, een erkende cultuureducatieve jeugdvereniging of een erkende jeugdvereniging informatie en participatie, erkend door de Vlaamse overheid;

 • Vormingen die worden ingericht door bovenbouworganisaties, partnerorganisaties van de stad Vilvoorde en (hogere) overheden zoals JINT, De Ambrassade, Centrum Ethiek in de Sport, vzw De Rand, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Vlaamse overheid, … (niet limitatieve lijst);

 • Vormingen die worden ingericht door het Rode of Vlaamse Kruis, vormingen met EHBO als thema.

Categorie C (100% terugbetaald)

 • Enkel georganiseerde vormingen, ingericht door een Vilvoordse, erkende jeugd- of sportvereniging, komen in aanmerking.

 • Het nut van deze vorming wordt bepaald door de stadsdiensten. Vormingen over volgende thema’s komen altijd in aanmerking: diversiteit, gezondheid, voeding, duurzaamheid, talentontwikkeling, communicatie, EHBO, fysieke en/of psychosociale veiligheid, infrastructuur, fairplay, toegankelijkheid, ethiek en privacy, dierenwelzijn, inspraak en participatie.

 • Bij twijfel over het nut van een vorming voor de jeugd- of sportvereniging en hun leden, kan het dossier voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen finaal, met advies van de administratie.

 • Deelnemers van een vorming in eigen organisatie van de sport- of jeugdvereniging waarvan ze lid zijn, kunnen geen terugbetaling vragen op individuele basis.

Enkel volledig gevolgde vormingen komen in aanmerking voor subsidie. Personen die de vorming vroegtijdig verlaten, laattijdig aankomen of worden weggestuurd of geweigerd hebben geen recht op terugbetaling. Als bewijs geldt hierbij een bewijs van deelname, diploma of attest.

Bij sportkaderopleidingen van UEFA dient de cursist te slagen en zijn diploma behaald te worden.

Bij sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool dient de cursist te slagen en zijn diploma behaald te worden.

Wat is het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd?

Maximaal kan er 300 euro per persoon per jaar worden uitgekeerd via de vormingssubsidies categorie A en B.

Bij categorie C is het maximum vastgelegd op 1 000 euro per erkende jeugd- of sportvereniging, per jaar.

Wanneer kan ik indienen?

De subsidie moet gevraagd worden ten laatste op 30 november betreft categorie A, B en C. Er zijn drie indienrondes wanneer de persoon een aanvraag kan indienen. De uitbetaling van de aangevraagde subsidie gebeurt in de indienronde volgend op de indienronde waarop is ingediend, met uitzondering van de laatste periode, waarbij de uitbetaling in december gebeurt. De indienrondes zijn de volgende:

 • Van 1 januari tot en met 30 april;
 • Van 1 mei tot en met 31 augustus;
 • Van 1 september tot en met 30 november.

Van 1 tot en met 31 december kunnen er geen subsidieaanvragen gebeuren.

Een subsidieaanvraag kan gevraagd worden tot maximaal 6 maanden na het verkrijgen van een attest van deelname, een diploma of de factuur van de organisatie van de eigen vorming.

Wat is de procedure om van deze subsidie te genieten?

Eerst dient het E-loket volledig, met de nodige bewijsstukken en correct te zijn ingevuld.

Volgende gegevens moeten zeker aanwezig zijn in de bewijsstukken: logo inrichtende organisatie, naam van de vorming, prijs van de vorming, handtekening of stempel van de organisatie of vormingsverantwoordelijke, contactgegevens van de inrichtende organisatie, datum van de vorming en bewijs van deelname. Indien de kostprijs niet duidelijk vermeld staat, moet een bewijs van betaling worden toegevoegd.

De betaling van de subsidie gebeurt op het rekeningnummer van de persoon (met uitzondering voor categorie C), niet op het rekeningnummer van de vereniging voor categorie A en B. Voor jeugd- of sportverenigingen die zelf georganiseerde vormingen aanbieden, zijnde categorie C, gebeurt de uitbetaling op de rekening van de jeugd- of sportvereniging. Indien de persoon, sportclub of vereniging nog openstaande schulden heeft, zal bij het uitbetalen van een vormingssubsidie, de subsidie gebruikt worden om de resterende schulden te vereffenen.