Wettelijke sluitingsuren

Handelszaken zijn onderworpen aan de wettelijke sluitingsuren. Deze verplichte sluitingsuren gelden niet voor dienstverlening en horeca. Voor de meeste winkels betekent dit dat ze dienen te sluiten:

 • van 20 uur tot 5 uur;
 • van 21 uur tot 5 uur op de vrijdagen en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Valt de wettelijke feestdag op een maandag, dan wordt de verlenging tot 21 uur op de voorafgaande zaterdag toegelaten.

Uitzonderingen

Afwijkingen wat betreft de handelsvorm

De wet voorziet enkele afwijkingen op de sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag voor een aantal handelsactiviteiten:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijvoorbeeld ‘home party’s’);
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (trein, tram, metro, …);
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moeten;
 • verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, (uitgezonderd alcoholische dranken), en op voorwaarde dat de netto-verkoopsoppervlakte niet groter is dan 250 m².
 • De wet voorziet dezelfde afwijking voor vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:
  • kranten, tijdschriften, tabak en andere rokersartikelen, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
  • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
  • brandstof en olie voor autovoertuigen;
  • ijsconsumptie in individuele porties;
  • voedingswaren die binnen de vestiging worden geproduceerd en er niet worden verbruikt.

Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Ter gelegenheid van bijzondere of tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en –markten, kan het college afwijkingen van 15 dagen per jaar voor éénzelfde gemeente of voor éénzelfde wijk toestaan. Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan.

De afwijking kan worden toegestaan op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars. Het verzoek wordt per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag vermeldt:

 • het handels- of ambachtsgebied waarvoor de aanvraag wordt ingediend,
 • de datum of data waarvoor de afwijking zou gelden.

Het college beoordeelt vrij de noodzakelijkheid afwijkingen toe te staan, rekening houdend met het algemeen belang en de economische noodwendigheden.