Wijk, buurt- of straatactiviteit

WIJK, BUURT- OF STRAATACTIVITEIT AANVRAGEN

FEESTCHEQUE AANVRAGEN

Stad Vilvoorde moedigt ontmoetingen tussen zijn burgers aan. Hieronder vind je een overzicht van ontmoetingsmomenten die jij kan organiseren. Hiervoor doe je altijd eerst een aanvraag via het evenementenloket zodat je de toestemming hebt om het evenement te laten doorgaan.

Je kan daar bovenop ook een aanvraag doen voor een subsidie. Dit gebeurt door middel van een aparte aanvraag.

Wijkfeest

Een activiteit, niet commercieel van aard, die zich richt op alle bewoners van de wijk.

Buurtfeest

Een activiteit, niet commercieel van aard, die zich richt op alle bewoners van een buurt, waarbij een buurt moet bestaan uit bewoners van minstens twee straten of minstens 30 huizen.

Straatfeest

Activiteit(en), niet commercieel van aard, georganiseerd in één straat (of 2 aansluitende straten).

Als je een straatfeest wenst te organiseren, vraag je dit aan via het evenementenloket. Je kan een feestcheque bekomen tot max. 150 euro voor de organisatie van het straatfeest voor kosten verbonden aan het straatfeest. Meer informatie vind je in het reglement.

Speelstraat

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22 juni 2020 om het reglement op de speelstraten tijdelijk aan te passen in het kader van de Corona-maatregelen voor de maand augustus.

Dit zijn de voornaamste aanpassingen:

  • Speelstraten zijn mogelijk in de maand augustus, mits de aanvraag ingediend is voor 10 juli 2020.
  • Er dient een draagvlak te zijn in de straat van minimum 2/3 van de bewoners.
  • Goedkeuring door college van burgemeester en schepenen is afhankelijk van advies dienst Openbaar Domein en Mobiliteit en verkeerspolitie. 
  • De aanvraag dient conform te zijn aan het aanvullende reglement aangaande de geldende corona-maatregelen.
  • Het bestaande oude reglement omtrent de mogelijke momenten (week of weekend) van de speelstraat en de bijhorende verantwoordelijkheden (openen en sluiten) blijft behouden. 
  • De aanvragers brengen de overige bewoners van de straat zelf op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen (verspreiden flyer die door de stad ter beschikking wordt gesteld).

Wat hoort niet thuis in deze categorie?

Een activiteit die zich op een bepaalde locatie afspeelt, maar die zich niet richt tot alle bewoners van deze locatie (wijk, buurt of straat).
Bijvoorbeeld: Volleybalclub Houvol organiseert een volleybaltornooi in Houtem. Deze activiteit richt zich niet op alle bewoners van de wijk, maar wel op bewoners die willen volleyballen. Je organiseert een ‘wijnfeest’ in de wijk waarbij er wijn verkocht wordt door verschillende standhouders (met de bedoeling winst te maken). Je wenst met je school uit de wijk een event te organiseren.

Wat behoort wel tot deze categorie?

Wijkfeest: Septemberfeesten Peutie, buurtfeest Far-West, Kortom Koningslo, buurtfeest Houtem, nieuwjaarsrecepties van bewonersgroepen….
Buurtfeest: evenement van Flower Events (buurtcomité bloemenwijk Faubourg).