Zondagsrust

De wekelijkse rustdag is niet hetzelfde als de verplichte zondagsrust voor werknemers. Voor werknemers is in principe arbeid op zondag verboden, hoewel hierop ook afwijkingen bestaan. Zo kan onder andere onder bepaalde omstandigheden een afwijking worden voorzien voor kleinhandelszaken van de distributiesector.

Afwijkingen

Voor deze werkgevers en hun werknemers bestaan de volgende afwijkingen (K.B. van 3 december 1987):

In bepaalde kleinhandelszaken mogen de werknemers gedurende het hele jaar de volledige zondag worden tewerkgesteld. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

  • de beenhouwerijen, de bakkerijen en de banketbakkerijen;
  • de voedingswinkels die minder dan 5 geregistreerde werknemers per winkel in dienst hebben op het ogenblik waarop van de afwijking gebruik wordt gemaakt;
  • de dagbladondernemingen;
  • de ondernemingen die brandstof of olie voor autovoertuigen in 't klein verkopen. Opgelet: enkel wat de werknemers betreft die met de verkoop belast zijn;
  • de winkels van genees- en heelkundige toestellen;
  • de tabakswinkels;
  • de winkels van natuurlijke bloemen.

Werknemers mogen ook de hele zondag tewerkgesteld worden ter gelegenheid van salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, optochten en sportmanifestaties, voorzover die tewerkstelling gebeurt buiten de lokalen van de onderneming en de aanhorigheden, zoals parking, opslagplaatsen voor goederen.

Alle andere kleinhandelszaken kunnen, mits vervulling van bepaalde voorwaarden, werknemers de hele dag tewerkstellen gedurende:

  • drie zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever,
  • drie bijkomende zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever. Dit is op voorwaarde dat hij valt onder een sectorale CAO, afgesloten binnen het paritair orgaan waaronder hij valt, die de loon- en arbeidsvoorwaarden regelt voor de bijkomende zondagsprestaties. Indien dergelijke sectorale CAO niet bestaat, kan de werkgever van de drie bijkomende zondagen gebruik maken indien,
  • bijkomende zondagen tewerkstellen indien hij een individuele regeling met hen afsluit waarbij de bijkomende zondagsprestaties worden vergoed aan een loon verhoogd met minstens 100%, dit op voorwaarde dat in zijn onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging is ingesteld.