RUP De Molens-herziening

Waarom maken we dit plan?


Het zuiden van Vilvoorde is een gebied in volle transformatie. Wat tot enkele jaren geleden werd aanzien als grijs semi-industrieel gebied op de grens tussen Brussel en Vilvoorde, moet op termijn een dichte en levendige stadsbuurt worden. Om de verandering van een voormalig industriezone naar een aangename en bruisende stadswijk mogelijk te maken werd in 2012 een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor het gebied De Molens in ‘4 Fonteinen’. Sinds de start van de herontwikkeling zijn er door voortschrijdend inzicht nieuwe bevindingen ontstaan op vlak van programma en uitwerking. Belangrijke inzichten op vlak van duurzaamheid en klimaatverandering hebben geleid tot een nieuw masterplan voor het gebied. Het is dan ook van belang dat deze nieuwe inzichten worden opgenomen in het RUP zodat ze kunnen gerealiseerd worden.

Met dit initiatief wil stad Vilvoorde het bestaande ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) De Molens vervangen zodat een meer flexibel, kwalitatief en evenwichtig kader tot stand komt dat ook rekening houdt met klimaatverandering. Dit kader zal dienen voor de realisatie van een aangename, duurzame en leefbare wijk De Molens in het gebied ‘4 Fonteinen’.


Hoever staan we met dit plan?


  • Goedkeuring startnota op 14 september 2020.
  • Publieke raadpleging van 12 oktober tot en met 11 december 2020.
  • Goedkeuring scopingnota op 12 juli 2021.

Op basis van de inspraakreacties en adviezen op de publieke raadpleging heeft het planteam een scopingnota opgemaakt. Deze nota kan beschouwd worden als de basis waarbinnen het RUP en het onderzoek naar milieueffecten verder worden uitgewerkt. In de bijlage van de scopingnota kan je tevens lezen welke overwegingen hebben meegespeeld bij het behandelen van de inspraakreacties en op welke manier deze een rol zullen spelen bij de verdere opmaak van het RUP en het onderzoek naar milieueffecten (plan-MER).

De begeleidende procesnota beschrijft het procesverloop.

Je kan beide nota’s vinden onderaan deze pagina.


Inspraak


Tijdens de procedure tot opmaak van het RUP zal de stad 2 publieke inspraakperiodes organiseren. Tijdens deze periodes kan je je mening geven over dit RUP en ons een reactie bezorgen via e-mail of per brief.

De eerste inspraakperiode handelde over de startnota van het RUP en liep van 12 oktober tot en met 11 december 2020. Deze periode van inspraak is afgesloten.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad zal de stad hierover een nieuwe inspraakperiode (openbaar onderzoek) organiseren. Hou hiervoor de website en de lokale media in het oog.