Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zorgen voor de verfijning van de gewenste ruimtelijke ordening op perceelniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
 • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften woningen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
 • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

De procedure voor de goedkeuring van een RUP doorloopt 5 stappen en neemt, rekening houdend met de wettelijk vastgelegde termijnen en procedurestappen, minstens 2 jaar in beslag.

Procedure

 • (1) Proces- en startnota

Deze nota’s beschrijven het planvoornemen en het procesverloop. Na goedkeuring door het college wordt:

 • een publieke raadpleging georganiseerd gedurende 60 dagen
 • een participatiemoment georganiseerd
 • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
 • advies gevraagd aan de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

 • (2) Scopingnota

Alle adviezen op de startnota worden verwerkt tot een scopingnota. Dit wordt goedgekeurd door het college.

 • (3) Voorontwerp-RUP

Het voorontwerp RUP is een eerste versie van het plan met bijhorende voorschriften. Na goedkeuring door het college wordt:

 • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
 • advies gevraagd aan de Gecoro

 • (4) Ontwerp RUP

Het ontwerp RUP is een tweede (verbeterde) versie van het plan met bijhorende voorschriften. Na goedkeuring door de gemeenteraad:

 • wordt advies gevraagd aan de deputatie en het departement omgeving
 • wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 60 dagen
 • adviseert de Gecoro het college over de ingediende adviezen en bezwaarschriften

 • (5) Goedkeuring RUP

Het definitieve plan wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Na het verlopen van de schorsings-/vernietigingstermijn (30 dagen) en publicatie in het Belgisch staatsblad (14 dagen) is het RUP rechtsgeldig..

Om te weten of je perceel in een gemeentelijk uitvoeringsplan ligt, doe je navraag bij de dienst Omgeving.