RUP Asiat-Darse

Waarom maken we dit plan?

Met dit plan wil stad Vilvoorde het gebied ‘Asiat-Darse’ transformeren naar een volwaardig en functioneel deel van het stedelijk weefsel dat toegankelijk is voor alle Vilvoordenaars. De mix van aanwezige en verweven voorzieningen (zowel natuur, recreatie, bedrijven als wonen) staat centraal. Daarboven wil de stad ruimte voor sport-, gemeenschaps- en jeugdinfrastructuur binnen het plangebied Asiat-Darse realiseren.

Hoever staan we met dit plan?

  • Goedkeuring startnota op 6 juli 2020.
  • Publieke raadpleging van 1 augustus tot en met 30 september 2020.
  • Goedkeuring scopingnota op 17 mei 2021.

Op basis van de inspraakreacties en adviezen op de publieke raadpleging heeft het planteam een scopingnota opgemaakt. Deze nota kan beschouwd worden als de basis waarbinnen het RUP en het onderzoek naar milieueffecten verder worden uitgewerkt.
In de begeleidende procesnota kan je lezen welke overwegingen hebben meegespeeld bij het behandelen van de inspraakreacties en op welke manier deze een rol zullen spelen bij de verdere opmaak van het RUP en het onderzoek naar milieueffecten (plan-MER).

Je kan beide nota’s terugvinden onderaan deze pagina.

Inspraak

Tijdens de procedure tot opmaak van het RUP zal de stad 2 publieke inspraakperiodes organiseren. Tijdens deze periodes kan je je mening geven over dit RUP en ons een reactie bezorgen via e-mail of per brief.

De eerste inspraakperiode handelde over de startnota van het RUP en liep van 1 augustus tot en met 30 september 2020. Deze periode van inspraak is afgesloten.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad zal de stad hierover een nieuwe inspraakperiode (openbaar onderzoek) organiseren. Hou hiervoor de website en de lokale media in het oog.