RUP Asiat-Darse

Waarom maken we dit plan?

Met dit plan wil stad Vilvoorde het gebied ‘Asiat-Darse’ transformeren naar een volwaardig en functioneel deel van het stedelijk weefsel dat toegankelijk is voor alle Vilvoordenaars. De mix van aanwezige en verweven voorzieningen (zowel natuur, recreatie, bedrijven als wonen) staat centraal. Daarboven wil de stad ruimte voor sport-, gemeenschaps- en jeugdinfrastructuur binnen het plangebied Asiat-Darse realiseren.

Hoever staan we met dit plan?

  • Goedkeuring startnota op 6 juli 2020.
  • Publieke raadpleging van 1 augustus tot en met 30 september 2020.
  • Goedkeuring scopingnota op 17 mei 2021.
  • Goedkeuring voorontwerp RUP en beslissing organisatie plenaire vergadering op 16 mei 2022.
  • Adviesronde voorontwerp RUP van 20 mei 2022 tot 28 juni 2022.
  • Plenaire vergadering op 28 juni 2022.
  • Voorlopige vaststelling ontwerp RUP op 28 november 2022.
  • Openbaar onderzoek van 21 december 2022 tot en met 18 februari 2023.

Op basis van de scopingsnota heeft het planteam een voorontwerp RUP en plan-MER opgemaakt. Dit voorontwerp RUP werd door het college goedgekeurd en voorgelegd aan diverse adviesinstanties, waaronder de GECORO. De opmerkingen op het voorontwerp werden verwerkt in het ontwerp RUP en plan-MER. Dit omvat het ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften, het verordend grafisch plan, een toelichtingsnota waarin de gemaakte keuzes worden verduidelijkt en het onderzoek naar mogelijke milieueffecten.

Het ontwerp RUP en plan-MER werd op 28 november 2022 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad en wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen.

De adviezen en bezwaren die werden ontvangen tijdens het openbaar onderzoek worden door de GECORO gebundeld en behandeld. De GECORO brengt hierover advies uit aan het bestuur, die hierover een gemotiveerde beslissing zal nemen in functie van de opmaak van het definitieve RUP.

Je kan het ontwerp RUP en plan-MER vinden onderaan deze pagina.

Inspraak

Tijdens de procedure tot opmaak van het RUP zal de stad 2 publieke inspraakperiodes organiseren. Tijdens deze periodes kan je je mening geven over dit RUP en ons een reactie bezorgen via e-mail of per brief.

De eerste inspraakperiode handelde over de startnota van het RUP en liep van 1 augustus tot en met 30 september 2020. Deze periode van inspraak is afgesloten.

In navolging van de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad op 28 november 2022, werd een openbaar onderzoek over het ontwerp RUP en plan-MER georganiseerd van 21 december 2022 tot en met 18 februari 2023. Deze periode van inspraak is afgesloten.