RUP Asiat-Darse

Waarom maken we dit plan?


Met dit plan wil stad Vilvoorde het gebied ‘Asiat-Darse’ transformeren naar een volwaardig en functioneel deel van het stedelijk weefsel dat toegankelijk is voor alle Vilvoordenaars. De mix van aanwezige en verweven voorzieningen (zowel natuur, recreatie, bedrijven als wonen) staat centraal. Daarboven wil de stad ruimte voor sport-, gemeenschaps- en jeugdinfrastructuur binnen het plangebied Asiat-Darse realiseren.


Hoever staan we met dit plan?


Op 6 juli keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het RUP goed. De stad organiseerde een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het RUP van 1 augustus tot en met 30 september 2020. Tijdens deze periode werden 2 participatiemomenten georganiseerd: op 18 augustus en op 9 september.

Op dit moment is het planteam bezig met de verwerking van de adviezen en inspraakreacties die werden ingediend tijdens de periode van publieke raadpleging. Op basis daarvan zal het planteam een scopingsnota opmaken. Hierin zal je kunnen lezen welke overwegingen hebben meegespeeld bij het behandelen van de inspraakreacties en op welke manier deze een rol zullen spelen bij de opmaak van het RUP en het onderzoek naar milieueffecten (plan-MER).

Deze nota zal worden gepubliceerd op deze pagina.

Inspraak


Tijdens de procedure tot opmaak van het RUP zal de stad 2 publieke inspraakperiodes organiseren. Tijdens deze periodes kan je je mening geven over dit RUP en ons een reactie bezorgen via e-mail of per brief.

De eerste inspraakperiode handelde over de startnota van het RUP en liep van 1 augustus tot en met 30 september 2020. Deze periode van inspraak is afgesloten.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad zal de stad hierover een nieuwe inspraakperiode (openbaar onderzoek) organiseren. Hou hiervoor de website en de lokale media in het oog.