Vilvoordse raad voor internationale solidariteit

De Vilvoordse raad voor internationale solidariteit (VRIS) is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het solidariteitsbeleid van de stad Vilvoorde.

De VRIS stimuleert en voedt de aandacht voor internationale solidariteit binnen het college van burgemeester en schepenen en bevordert de samenwerking tussen organisaties en individuen, begaan met internationale solidariteit in Vilvoorde, met het oog op de verfijning van het stedelijk beleid en de verbreding van het maatschappelijk draagvlak.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de VRIS om advies over alle aangelegenheden die te maken hebben met het stedelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

De VRIS bespreekt alle subsidiedossiers voor ontwikkelingssamenwerking en geeft hierover advies aan het college van burgemeester en schepenen. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor de basiswerking van verenigingen en voor sensibiliserings- en Zuidprojecten.

Taakstelling

  • het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad adviseren over alle aangelegenheden betreffende het beleid voor ontwikkelingssamenwerking;
  • overleg tussen de verschillende belanghebbenden bevorderen;
  • zelf activiteiten organiseren in het belang van het beleidsdomein;
  • bijdragen tot de uitvoering van het beleidsdomein.

Het secretariaat van de VRIS wordt verzorgd door de dienst Maatschappelijke Integratie.

Samenstelling

Kunnen stemgerechtigd lid zijn van de VRIS

  • alle private en publieke organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve werking op vlak van ontwikkelingssamenwerking kunnen aantonen binnen het grondgebied van Vilvoorde en waarvan de maatschappelijke zetel in Vilvoorde gelegen is;
  • particuliere leden.

Het aantal individuele stemgerechtigden mag niet meer dan 2/3 van het totaal aantal stemgerechtigde leden zijn.

Kunnen niet-stemgerechtigd lid zijn van de VRIS:

  • de bevoegde schepen;
  • ambtenaren die door het college zijn aangeduid om de adviesraad te ondersteunen;
  • deskundigen die op initiatief van de adviesraad door de adviesraad kunnen uitgenodigd worden.

Gemeenteraadsleden kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de VRIS. Elk lid verklaart zich akkoord met de statuten en onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.