Broek

De stad werkt ook een visie uit waarbij de zone tussen Kanaalpark en 4 Fonteinen een vernieuwde identiteit krijgt. Anders dan in de voorgaande stadsvernieuwingsprojecten wordt niet uitgegaan van een tabula rasa maar vertrekt de visie vanuit de bestaande identiteit waarbij de Marie-Joséwijk, de woningen langs de Harensesteenweg en een aantal bedrijven zoals Woestijnvis, elk een gepaste plaats krijgen in het vernieuwde Broek.

De stad ontving hiervoor een conceptsubsidie van het team stedenbeleid in 2011 en stelde SMET VERMEULEN architecten en Marleen Gotehals aan om dit vorm te geven

Om de ontsluiting van het noordelijk deel van Watersite te optimaliseren, wordt een nieuw ontsluitingstracé voorzien doorheen Broek.

In het kader van de uitvoering van stedenbouwkundige conceptvisie van Xaveer De Geyter waarin de Zenne een continu element vormt waarlangs de publieke ruimte wordt georganiseerd, werd een park gerealiseerd doorheen de verschillende stadsvernieuwingsprojecten.

Het agentschap Natuur en Bos legt hier in 2011 reeds een nieuw park aan met fiets- en wandelweg. Het traject maakt deel uit van de verbinding van ‘Basiliek tot Basiliek’.

Langs de gedempte Zenne plant het OCMW de bouw van een nieuw rust- en verzorgingstehuis met kinderdagverblijf, uitkijkend op het nieuwe park en dit op de gesaneerde gronden van de oude kachelfabriek Peeters-Buelens.

In het gebied liggen nog enkele onbestemde open ruimtes. De mogelijkheden naar herontwikkeling en het aangaan van publiek-private samenwerkingen zal verder onderzocht worden zodat bedrijven maximale groeikansen krijgen en het bestaande woonweefsel mee profiteert van deze stedelijke vernieuwing.