Internationale bescherming (asielaanvraag) aanvragen

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen en de bescherming inroepen van de Belgische overheid.

De verzoeker internationale bescherming zal verschillende fasen moeten doorlopen, gaande van de aanvraag tot internationale bescherming tot de uiteindelijke beslissing. Deze verschillende stappen vormen samen de zogenaamde asielprocedure of het verzoek tot internationale bescherming. De Belgische staat onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

Je aanvraag om erkend te worden als vluchteling of om het statuut van subsidiaire bescherming te bekomen gebeurt via een verzoek tot internationale bescherming of asielaanvraag. Deze aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, krijg je een bijlage 26. Daarna meld je je binnen de 8 werkdagen bij het gemeentebestuur door middel van een aanvraag tot adreswijziging.

Als je aanvraag tot adreswijziging positief wordt afgesloten krijg je van onze dienst een uitnodiging om je aan te bieden met je bijlage 26. Afhankelijk van je procedure zal je in het bezit gesteld worden van een attest van immatriculatie (oranje kaart).

Klik hier voor meer informatie over het verzoek tot internationale bescherming.