Rooilijn, kosteloze grondafstand en afstand van meerwaarde

Rooilijn

Een rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangrenzende (private) eigendommen.
Let wel: deze rooilijn is niet per se de grens tussen jouw perceel en de ingerichte openbare weg. De rooilijn kan dus evengoed door je voortuin lopen of vóór je voortuin, muur of afsluiting gelegen zijn. Niet het eigendomsstatuut van de ‘wegzate’, maar wel de bestemming die eraan gegeven wordt, bepaalt het openbaar karakter van een weg.

Een rooilijn is ook niet hetzelfde als een bouwlijn. Een rooilijn is het begin van een private eigendom, die grenst aan de openbare weg. En een bouwlijn is de onzichtbare lijn die bepaalt vanaf waar de woning mag gebouwd worden. De bouwlijn wordt bepaald op basis van de afstand die het gebouw moet bewaren tegenover de rooilijn.

Een rooilijnplan is een plattegrond waarop een rooilijn wordt vastgelegd in relatie tot: de aansluitingen met al de bestaande wegen, de kadastrale percelen, de ligging van de eventuele nieuwe weg, de afstanden van de weggrenzen tot gebouwen en andere vaste punten. Rooilijnplannen worden niet alleen vastgesteld om nieuwe wegen aan te leggen of om bestaande wegen te wijzigen, maar ook om voor bestaande wegen de huidige ligging van de weg vast te leggen. Wanneer er geen rooilijnplan beschikbaar is, is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen.

Er zijn gewestelijke rooilijnplannen die de rooilijnen aan gewestwegen vastleggen, en gemeentelijke rooilijnplannen die dat doen voor rooilijnen aan gemeentewegen. De gemeentelijke rooilijnplannen zijn verzameld in het gemeentewegenregister (https://www.vilvoorde.be/gemeentewegenregister).

Kosteloze grondafstand

Een omgevingsvergunning en/of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan opleggen dat je een stukje grond gratis moet afstaan aan de gemeente ten voordele van de inrichting van het openbaar domein. Dit gebeurt onder meer wanneer een gedeelte van het perceel zich voor de rooilijn bevindt.

In de verleende omgevingsvergunning staat vermeld of er al dan niet grond in het openbaar domein moet worden opgenomen. Als er grond in het openbaar domein moet worden opgenomen, zal de grondeigenaar een eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand moeten onderschrijven als last bij de omgevingsvergunning. Het opmaken van deze verbintenis gebeurt in overleg met de stad Vilvoorde.

Afstand van meerwaarde

Afstand van meerwaarde wordt bij een omgevingsvergunning als last opgelegd wanneer de woning bezwaard is met een goedgekeurde rooilijn en de woning niet wordt afgebroken. De zogenaamde ‘afstand van meerwaarde’ is een verklaring die de bouwheer/eigenaar ondertekend. De verklaring houdt in dat de bouwheer/eigenaar afstand doet van de meerwaarde die kan ontstaat na uitvoering van de vergunde werken, gesteld dat de woning ooit onteigend zou worden.

Bijvoorbeeld: je vernieuwt de gevelsteen van je woning, maar de voorgevel valt met een hoek binnen een goedgekeurde rooilijn en dus binnen het openbaar domein. Door de afstand van meerwaarde zal je bij een eventuele onteigening geen vergoeding voor de waardevermeerdering, die je realiseerde door de uitgevoerde werken, ontvangen.
Die verklaring van afstand van meerwaarde wordt bevestigd in een authentieke akte. De akte wordt geregistreerd. Na registratie, is de akte tegenstelbaar of tegenwerpelijk aan derden. Bij een latere verkoop van het onroerend goed moeten dus ook de kandidaat-kopers rekening houden met de verklaring van afstand van meerwaarde.

Hoe aanvragen?

  • Download het aanvraagformulier (zie onderaan).
  • Stuur het aanvraagformulier met de nodige bijlage op ter attentie van de dienst Vastgoed:
    • per post naar ‘Stad Vilvoorde; ter attentie van de dienst Vastgoed; Grote Markt ZN, 1800 Vilvoorde’;
    • per mail naar info@vilvoorde.be; ter attentie van de dienst Vastgoed.

Afhandeling

De afhandeling van uw dossier staat beschreven in het stappenplan onderaan het aanvraagformulier.