RUP Asiat-Darse

Waarom maken we dit plan?

Met dit plan wil stad Vilvoorde het gebied ‘Asiat-Darse’ transformeren naar een volwaardig en functioneel deel van het stedelijk weefsel dat toegankelijk is voor alle Vilvoordenaars. De mix van aanwezige en verweven voorzieningen (zowel natuur, recreatie, bedrijven als wonen) staat centraal. Daarboven wil de stad ruimte voor sport-, gemeenschaps- en jeugdinfrastructuur binnen het plangebied Asiat-Darse realiseren.

Hoever staan we met dit plan?

  • Goedkeuring startnota op 6 juli 2020.
  • Publieke raadpleging van 1 augustus tot en met 30 september 2020.
  • Goedkeuring scopingnota op 17 mei 2021.
  • Goedkeuring voorontwerp RUP en beslissing organisatie plenaire vergadering op 16 mei 2022.
  • Adviesronde voorontwerp RUP van 20 mei 2022 tot 28 juni 2022.
  • Plenaire vergadering op 28 juni 2022.
  • Voorlopige vaststelling ontwerp RUP op 28 november 2022.
  • Openbaar onderzoek van 21 december 2022 tot en met 18 februari 2023.
  • Beslissing termijnverlenging goedkeuring RUP op 26 juni 2023.
  • Definitieve vaststelling RUP op 25 september 2023.

De gemeenteraad stelde het RUP Asiat-Darse definitief vast op 25 september 2023. Het RUP werd overgemaakt aan de Vlaamse Regering en de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Zij beschikten over een termijn van 45 dagen om het RUP te schorsen of te vernietigen.
Aangezien het besluit van de gemeenteraad niet geschorst of vernietigd werd, werd de gemeenteraadsbeslissing op 17 november 2023 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het RUP treedt in werking op 1 december 2023 (14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

Je kan het RUP en plan-MER vinden onderaan deze pagina.

Beroepsprocedure

Indien u het niet eens bent met dit RUP kan u, vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad tot 60 dagen na deze publicatie, een procedure starten voor schorsing- en/of nietigverklaring bij de Raad van State. Dat is een gerechtelijke procedure.