Verlenging tijdelijk verblijf niet EU aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Heb je een verblijfskaart A en vervalt deze binnenkort? Dan kan je bij onze dienst een verlenging van je tijdelijk verblijf aanvragen. Welke documenten je moet meebrengen en binnen welke termijn je deze moet voorleggen hangt af van je verblijfsstatuut.

De verlenging van een verblijfskaart A op basis van een arbeidstoelating (gecombineerde vergunning) moet aangevraagd worden bij het bevoegde Gewest. Klik hier voor meer informatie over deze aanvraag.

Je brengt mee

Je hebt een verblijfskaart A als niet EU zelfstandige:

 • Geldige beroepskaart of het bewijs van vrijstelling.
 • Bewijs van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (officieel attest van de Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen) en van de BTW indien op de uitgeoefende activiteit BTW van toepassing is.
 • Bewijs dat de activiteit wordt uitgeoefend als zaakvoerder, bestuurder of actieve vennoot. Als de aanvrager actieve vennoot is, moeten ook zijn of haar loonfiches en de oprichtingsakte van de vennootschap of de akte van overdracht van aandelen voorgelegd worden.
 • Bewijs dat je niet ten laste bent van het OCMW.
 • Recent uittreksel uit het strafregister (dit document kan je ook bij onze dienst burgerzaken bekomen).
 • Bewijs van de inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving, behalve wanneer men is vrijgesteld (*).

De aanvraag tot verlenging moet binnen de 45ste tot de 30ste dag voor het vervallen van de verblijfskaart A ingediend worden bij onze dienst.

Je hebt een verblijfskaart A op basis van studies:

 • Geldig paspoort.
 • Bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling.
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen of tenlasteneming (bijlage 32).
 • Bewijs van ziektekostenverzekering.
 • Standaardformulier ingevuld door de onderwijsinstelling, aangevuld met een puntenlijst met vermelding van de behaalde credits.

De aanvraag tot verlenging moet ten laatste 15 dagen voor het vervallen van uw verblijfsvergunning ingediend worden bij de dienst burgerzaken van uw verblijfplaats.

Je hebt een verblijfskaart A op basis van gezinshereniging:

 • Recent uittreksel uit het strafregister (dit document kan je ook bij onze dienst bekomen).
 • Bewijs dat men over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt (bewijzen van bestaansmiddelen van de laatste twaalf maanden zoals onder andere het meest recente aanslagbiljet van FOD Financiën, de loonfiches, de arbeidsovereenkomst(en), de rekeninguittreksel, de loonfiches van hoofden van ondernemingen (vb.: loonfiche 281.20), de meest recente afgesloten boekhoudkundige balans van het jaar, de pensioenfiche enzovoort).
 • Bewijs van behoorlijke huisvesting (geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte).
 • Bewijs van ziektekostenverzekering.
 • Bewijs dat je niet ten laste bent van het OCMW.
 • Bewijs van de inspanningen om zich in de Belgische samenleving te integreren, behalve wanneer men is vrijgesteld (*).

De aanvraag tot verlenging moet binnen de 45ste tot de 30ste dag voor het vervallen van uw verblijfsvergunning ingediend worden bij de dienst burgerzaken van uw verblijfplaats.

(*)"Krachtens artikel 1/2, § 3, van de wet van 15.12.1980, dient u het bewijs te leveren van de inspanningen om u te integreren in de samenleving wanneer u de verlenging van uw verblijfstitel aanvraagt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal in het bijzonder letten op het volgen van een inburgeringscursus of een beroepsopleiding, het uitoefenen van een activiteit als werknemer of het voorleggen van een bewijs van inschrijving in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, de kennis van de taal van de verblijfplaats en het actief deelnemen aan het verenigingsleven. Volledige informatie hierover staat op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken."