Verlenging tijdelijk verblijf niet EU aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Heb je een verblijfskaart A en vervalt deze binnenkort? Dan kan je bij onze dienst een verlenging van je tijdelijk verblijf aanvragen. Welke documenten je moet meebrengen en binnen welke termijn je deze moet voorleggen hangt af van je verblijfsstatuut.

De verlenging van een verblijfskaart A op basis van een arbeidstoelating (gecombineerde vergunning) moet aangevraagd worden bij het bevoegde Gewest. Klik hier voor meer informatie over deze aanvraag. Heb je al een goedkeuring gekregen van het Gewest? Maak dan via bovenstaande knop een afspraak bij onze dienst. 

Je brengt mee

Je hebt een gecombineerde vergunning (single permit)

 • Je geldig paspoort
 • Je vreemdelingenkaart of vervangend attest.
 • Een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • Je bijlage 46 en/of het bewijs van aanvraag of goedkeuring van de arbeidsvergunning.
 • Je bankkaart.

Je hebt een verblijfskaart A als niet EU zelfstandige

 • Je geldig paspoort.
 • Je geldige beroepskaart of het bewijs van vrijstelling.
 • Het bewijs van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (officieel attest van de Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen) en van de BTW indien op de uitgeoefende activiteit BTW van toepassing is.
 • Het bewijs dat de activiteit wordt uitgeoefend als zaakvoerder, bestuurder of actieve vennoot. Als de aanvrager actieve vennoot is, moeten ook zijn of haar loonfiches en de oprichtingsakte van de vennootschap of de akte van overdracht van aandelen voorgelegd worden.
 • Het bewijs dat je niet ten laste bent van het OCMW.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister.
 • Het bewijs van je inspanningen om in de Belgische samenleving te integreren, behalve wanneer je vrijgesteld bent (*).

De aanvraag tot verlenging moet binnen de 45ste tot de 30ste dag voor het vervallen van je verblijfskaart A ingediend worden bij onze dienst.

Je hebt een verblijfskaart A op basis van studies

 • Je geldig paspoort.
 • Het bewijs van je inschrijving aan een onderwijsinstelling.
 • Het bewijs dat je voldoende bestaansmiddelen of het bewijs van tenlasteneming (bijlage 32).
 • Het bewijs van je ziektekostenverzekering.
 • Het standaardformulier ingevuld door de onderwijsinstelling, aangevuld met een puntenlijst met vermelding van de behaalde credits.

De aanvraag tot verlenging moet ten laatste 15 dagen voor het vervallen van je verblijfsvergunning ingediend worden bij onze dienst.

Je hebt een verblijfskaart A op basis van gezinshereniging

 • Je geldig paspoort.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister.
 • Het bewijs dat de referentiepersoon over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt (bewijzen van bestaansmiddelen van de laatste twaalf maanden zoals onder andere het meest recente aanslagbiljet van FOD Financiën, de loonfiches, de arbeidsovereenkomst(en), de rekeninguittreksel, de loonfiches van hoofden van ondernemingen (vb.: loonfiche 281.20), de meest recente afgesloten boekhoudkundige balans van het jaar, de pensioenfiche enzovoort).
 • Het bewijs van behoorlijke huisvesting (geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte).
 • Het bewijs van ziektekostenverzekering voor alle leden van het gezin.
 • Het bewijs dat jij en de referentiepersoon niet ten laste zijn van het OCMW.
 • Het bewijs van je inspanningen om in de Belgische samenleving te integreren, behalve wanneer je vrijgesteld bent (*).

De aanvraag tot verlenging moet binnen de 45ste tot de 30ste dag voor het vervallen van je verblijfsvergunning ingediend worden bij onze dienst.

(*)"Krachtens artikel 1/2, § 3, van de wet van 15.12.1980, moet je het bewijs leveren van de inspanningen om je te integreren in de samenleving wanneer je de verlenging van je verblijfstitel aanvraagt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal in het bijzonder letten op het volgen van een inburgeringscursus of een beroepsopleiding, het uitoefenen van een activiteit als werknemer of het voorleggen van een bewijs van inschrijving in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, de kennis van de taal van de verblijfplaats en het actief deelnemen aan het verenigingsleven. Volledige informatie hierover staat op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken."