GECORO

Wat is de GECORO?

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening van de stad. De GECORO wordt bij elke nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Een mandaat duurt (ongeveer) zes jaar.

Ruimtelijke ordening?

Wanneer we spreken over ruimtelijke ordening, hebben we het over alle aspecten van de ruimte: de gebouwen, de inrichting, de functies, het groen-blauwnetwerk, de mobiliteit, … . Het beleid dat een stad hierover opstelt heeft een grote impact op de lokale leefkwaliteit van mensen en dieren, maar speelt evengoed een belangrijke rol in grotere ruimtelijke opgaven (o.a. de klimaat- en energieopgave).

Taken

De GECORO verleent advies vanuit het maatschappelijk belang, op vraag van het bestuur of op eigen initiatief:

  • bij de opmaak van beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s);
  • over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften (in het kader van RUP’s);
  • over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

Leden

Zowel deskundigen als geëngageerde burgers van Vilvoorde kunnen zetelen in de GECORO. Ook de maatschappelijke geledingen hebben een plaats in deze raad.

De GECORO van Vilvoorde telt 30 leden (15 effectieve en 15 plaatsvervangers):

  • 1 voorzitter: een onafhankelijke deskundige. Hij/zij leidt de vergadering, zorgt voor duidelijke besluivorming en waakt erover dat het algemene op het persoonlijke belang primeert.
  • 6 deskundigen (en 6 plaatsvervangers) in ruimtelijk beleid (stedenbouw, wonen, mobiliteit, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport- en recreatie, bedrijvigheid, onderwijs ).
  • 5 vertegenwoordigers (en 5 plaatsvervangers) uit volgende maatschappelijke geledingen: milieu- en natuurverenigingen, werkgevers of zelfstandigen, de werknemers, de verenigingen van jeugd, de culturele verenigingen.
  • 8 geëngageerde burgers: woonachtig te Vilvoorde, sterke interesse en voeling met wat leeft in Vilvoorde.

De GECORO is zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving en dit inzake leeftijd, afkomst en sociale klasse.

Er is een gelijkwaardige verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke leden.

Vergaderingen: ca. 6 keer per jaar (avondvergaderingen).