GECORO

De snelst groeiende stad van Vlaanderen, een strategische ligging en unieke troeven, …. Geloof jij ook in Vilvoorde als stad vol potentieel? Wil jij mee nadenken over hoe we kwaliteitsvol wonen, werken en ontspannen kunnen garanderen voor elke Vilvoordenaar?

Dan ben jij misschien wel dé ideale kandidaat voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Het stadsbestuur is op zoek naar deskundigen en geëngageerde burgers die hun steentje willen bijdragen aan een kwalitatief ruimtelijk beleid!

Wat is de GECORO?

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening van de stad. De GECORO wordt bij elke nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Een mandaat duurt (ongeveer) zes jaar.

Ruimtelijke ordening?

Wanneer we spreken over ruimtelijke ordening, hebben we het over alle aspecten van de ruimte: de gebouwen, de inrichting, de functies, het groen-blauwnetwerk, de mobiliteit, … . Het beleid dat een stad hierover opstelt heeft een grote impact op de lokale leefkwaliteit van mensen en dieren, maar speelt evengoed een belangrijke rol in grotere ruimtelijke opgaven (o.a. de klimaat- en energieopgave).

Taken

De GECORO verleent advies vanuit het maatschappelijk belang, op vraag van het bestuur of op eigen initiatief:

  • bij de opmaak van beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s);
  • over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften (in het kader van RUP’s);
  • over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

Leden

Zowel deskundigen als geëngageerde burgers van Vilvoorde kunnen zetelen in de GECORO. Ook de maatschappelijke geledingen hebben een plaats in deze raad.

De GECORO van Vilvoorde telt minstens 26 leden (13 effectieve en 13 plaatsvervangers):

  • 1 voorzitter: een onafhankelijke deskundige. Hij/zij leidt de vergadering, zorgt voor duidelijke besluivorming en waakt erover dat het algemene op het persoonlijke belang primeert.
  • 4 (minstens) deskundigen (en 4 plaatsvervangers) in ruimtelijk beleid (stedenbouw, wonen, mobiliteit, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport- en recreatie, bedrijvigheid, onderwijs ).
  • 5 vertegenwoordigers (en 5 plaatsvervangers) uit volgende maatschappelijke geledingen: milieu- en natuurverenigingen, werkgevers of zelfstandigen, de werknemers, de verenigingen van jeugd, de culturele verenigingen.
  • Geëngageerde burgers: woonachtig te Vilvoorde, sterke interesse en voeling met wat leeft in Vilvoorde.

De GECORO is bij voorkeur zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving en dit inzake leeftijd, afkomst en sociale klasse.

We streven naar een gelijkwaardige verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke leden! (50/50)

Vergaderingen: ca. 6 keer per jaar op vaste vooraf vastgelegde momenten (avondvergaderingen)

Iets voor jou?

Stel je kandidaat uiterlijk op 13 oktober via:

Voeg bij je aanvraag een brief en CV waarin je motivatie en je (ervarings)deskundigheid blijkt.

Voor een vereniging of organisatie moet de aanvraag ingediend worden door de voorzitter. Naast een motivatiebrief van de kandidaat, moet ook een schriftelijk akkoord van de voorgedragen kandidaat toegevoegd worden.