GECORO

Algemeen – doelstellingen - kader

Het Decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (DRO) kent aan de gemeenten meer verantwoordelijkheid toe in de uitoefening van hun ruimtelijk beleid. Een goede, evenwichtige ruimtelijke ordening op schaal van de straat, de wijk, de gemeente is vooral een gemeentelijke opdracht en bevoegdheid. In het kader van het subsidiariteitsprincipe wordt deze bevoegdheid toevertrouwd aan het lokale bestuursniveau. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de adviesorganen die het decreet voorziet.

De adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (verder GECORO of commissie genoemd). Deze commissie is de opvolger van de vroegere commissie van advies, ook in die gemeenten waar deze taak voorheen werd uitgeoefend door de regionale commissie van advies.

Het decreet beschrijft een aantal wettelijke bevoegdheden van de GECORO, onder andere bij de totstandkoming van de gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen, de verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De commissie kan ook adviseren bij het vergunningenbeleid.

Decretale opdrachten van de GECORO

Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en uitvoeringsplan:

  • Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het ontwerp brengt de commissie advies uit aan de gemeenteraad.
  • De commissie bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp. Op basis van alle verzamelde gegevens brengt de commissie gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.

Bij stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen:

  • De commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsverordeningen.

Bij het gemeentelijk jaarprogramma 6

  • De commissie geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening.

Daarnaast kan het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar de commissie steeds verzoeken een advies uit te brengen over de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het advies van de commissie wordt gevoegd bij het verslag van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Bij alle andere (gemeentelijke) vraagstukken van ruimtelijke ordening
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad kan de GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Structuur - Samenstelling - Maatschappelijke geledingen

De wetgever heeft met de GECORO een adviesorgaan willen creëren waarin enerzijds deskundigheid en anderzijds maatschappelijke verwevenheid samengaan en dit los van elke politieke inmenging of vertegenwoordiging. Gemeentelijke mandatarissen (met uitzondering van OCMW-raadsleden) kunnen geen lid zijn.

De GECORO is momenteel samengesteld uit 13 effectieve leden die op uitzondering van de voorzitter elk een plaatsvervanger hebben (het betreft deskundigen, vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen en een secretaris). De GECORO kan evenwel beslissen waarnemers uit te nodigen op basis van hun deskundigheid. De leden of vertegenwoordigers van politieke fracties kunnen alleen als waarnemer uitgenodigd worden.