RUP KMO-Eilanden

Waarom maken we dit plan?

Als voormalige industriestad kent Vilvoorde verschillende historische bedrijvenzones die zich midden in het woongebied bevinden. Deze gebieden hebben een KMO-bestemming maar in vele gevallen is de oorspronkelijke bedrijvigheid reeds lang verdwenen. De bestemming als KMO-gebied ligt dan ook aan de basis van verschillende problemen:

  • De (aanwezige) bedrijfsfunctie is niet (meer) compatibel met de draagkracht van de omgeving en dit zorgt voor overlast in de vorm van mobiliteits-, geur- en/of lawaaihinder.
  • Er is sprake van zonevreemdheid: van vergund geachte constructies met beperkte basisrechten en/of van (gewenste) activiteiten die niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning.
  • Er is langdurige “stilstand” of leegstand door vervuiling of andere redenen met verloedering en de bijhorende overlast naar de omgeving als gevolg.

Deze gebieden zijn al geruime tijd een doorn in het oog van het stadsbestuur en de omwonenden die in directe zin geconfronteerd worden met de bijhorende overlast. Deze problemen moeten aan de basis aangepakt worden door een gepast juridisch kader uit te werken via de opmaak van een RUP.

Hoever staan we met dit plan?

  • Start vooronderzoek: september 2022

Voorafgaand aan de formele opstart van de RUP-procedure zal de stad voor alle zogenaamde “KMO-Eilanden” specifiek onderzoeken of de bestemming (eventueel mits beperkingen) kan blijven bestaan, dan wel of de gebieden in de toekomst een andere bestemming moeten krijgen. Ten tweede wordt onderzocht op welke manier ze duurzaam kunnen worden (her)ontwikkeld.

Inspraak

Tijdens de procedure tot opmaak van het RUP zal de stad 2 publieke inspraakperiodes organiseren. Tijdens deze periodes kan je je mening geven over dit RUP en ons een reactie bezorgen via e-mail of per brief.