Koningslo is van jou. Maak er iets van!

Koningslo is de tweede wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project, dat nu in zijn laatste fase zit.

Alle specifieke informatie over de mobiliteit in Koningslo vind je hier.

Alle specifieke informatie over de vernieuwing van de openbare ruimte in Koningslo vind je hier.

Als er nieuwe informatie beschikbaar is, plaatsen we die op deze twee pagina's.

Tijdslijn Koningslo

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 18 oktober tot 29 november 2021: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be.
  o 13 november 2021: ideeënmarkt.
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o 8 februari 2022: eerste verenigingenpanel.
  o 10 februari 2022: eerste bewonerspanel.
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  o 3 mei 2022: tweede verenigingenpanel.
  o 5 mei 2022: tweede bewonerspanel.
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden).
  o juni 2022: opmaken rapport gebaseerd op de eerste drie fases
  o 4 juli 2022: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen
  o 17 september: start Openluchtexpo
  o 2023: uitvoering plannen

Volg deze pagina voor de meest recente timing.

Doelstellingen van ‘Koningslo is van jou’.

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 8 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings -en evaluatiefase. Koningslo kwam als tweede van de 8 wijken aan de beurt.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Koningslo hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien. Op zaterdag 13 november kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in .K. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021). De resultaten voor Koningslo vind je hier: https://engage.maplix.com/maps/nl/vilvoordekoningslo.

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn. Zo is er bijvoorbeeld het in 2021 goedgekeurde mobiliteitsplan met enkele richtinggevende principes. Klik op deze pagina.

Projectfase en planfase

Wat gebeurde er daarna met de ideeën? Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema).

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van de wijk zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van de wijk.

Voor meer informatie over de eerste drie fases, kan je de twee nieuwsbrieven lezen die je vindt bij de bijlagen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Koningslo is van jou’. De plannen voor de openbare ruimte werden eerst voorgelegd ter bespreking en beslissing aan het college van burgemeester en schepenen. Via een wijkkrantje werd daarna iedereen in Koningslo geïnformeerd. Dit wijkkrantje diende ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit waren panelen waarop de resultaten van ‘Koningslo is van jou’ voorgesteld werden aan de wijk. Deze kon je komen bekijken van 17 september tot 16 oktober aan de Streekbaan 189, naast stedelijke basisschool De Puzzel. Op zaterdag 17 september gaven we bovendien toelichting bij alle geplande ingrepen en kon je nog een keer in gesprek gaan met de experten die alles begeleiden. Hier vind je een digitale versie van de openluchtexpo.

We willen iedereen die zich inzette voor ‘Koningslo is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van de wijk. Jullie maken er iets van, bedankt!

Wat werd er beslist voor de openbare ruimte?

Vijf locaties en acties zijn een prioriteit voor de wijk Koningslo. Zij zullen in de nabije toekomst een opknapbeurt of een nieuwe invulling krijgen.

 • Buurtparkje in de Berkendallaan
 • Buurtplek aan de watertoren
 • Oud voetbalterrein aan de Tangebeek
 • Kruispunt Mezenlaan en Streekbaan
 • Heraanleg van enkele voetpaden

Tussen beslissing (juli 2022) en uitvoering zitten 6 tot 12 maanden. Onderhoud van het aanwezige groen gebeurt altijd in het najaar. Meer informatie over de plannen vind je op de digitale versie van de openluchtexpo.

Voor alle specifieke informatie over de uitvoering, raadpleeg deze pagina.

Wat werd er beslist voor de mobiliteit?

Er werd door het college van burgemeester en schepenen besloten om de ingrepen rond mobiliteit grondig te herbekijken. De eerder genomen beslissingen (die gecommuniceerd werden in het wijkkrantje en de openluchtexpo) werden in januari en maart 2023 geëvalueerd en aangepast.

Door de lopende en geplande (wegen)werken in Koningslo besloot het stadsbestuur om circulatiewijzigingen (éénrichtingsverkeer en verkeersknips) tijdens de huidige beleidstermijn niet in te voeren. De uitbreiding van de zone 30 en bijhorende snelheidsremmende maatregelen blijven wel behouden en worden uitgevoerd. Deze kan je lezen je op dit kaartje. Twee weken voor de aanpassingen ontvangt elke wijkbewoner een bewonersbrief met meer informatie.

Voor alle specifieke informatie over de uitvoering, raadpleeg deze pagina.