Koningslo is van jou. Maak er iets van!

Koningslo is de tweede wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Hier vind je een overzicht.

Tijdslijn Koningslo

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 18 oktober tot 29 november 2021: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be.
  o 13 november 2021: ideeënmarkt.
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o 8 februari 2022: eerste verenigingenpanel.
  o 10 februari 2022: eerste bewonerspanel.
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  o 3 mei 2022: tweede verenigingenpanel.
  o 5 mei 2022: tweede bewonerspanel.
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden).
  o juni 2022: opmaken rapport gebaseerd op de eerste drie fases
  o 4 juli 2022: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen
  o 17 september: start Openluchtexpo
  o najaar 2022: start nieuw wijkcirculatieplan
  o najaar 2022: uitvoering eerste plannen openbare ruimte
  o begin 2023: evaluatie van het nieuwe wijkcirculatieplan met bewoners

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Koningslo hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien. Op zaterdag 13 november kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in .K. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021). De resultaten voor Koningslo vind je hier: https://engage.maplix.com/maps/nl/vilvoordekoningslo.

Projectfase en planfase

Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema).

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van de wijk zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van de wijk.

Voor meer informatie over de eerste drie fases, kan je de twee nieuwsbrieven lezen die je vindt bij de bijlagen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Koningslo is van jou’. Hier realiseert stad Vilvoorde de plannen die de wijk heeft gekozen. Er komt een wijkcirculatieplan voor de mobiliteit en een plan voor de openbare ruimte van de wijk. Die plannen zijn het resultaat van de ideeën van de wijkbewoners en van de inzet van de wijkpanels. Aan enkele voorwaarden moet voldaan worden: de plannen moeten onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen, en ze moeten passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn.

Eerst werden de plannen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en goedgekeurd. Via een wijkkrantje werd daarna iedereen in Koningslo geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn panelen waarop de resultaten van ‘Koningslo is van jou’ voorgesteld worden aan de wijk. Deze kan je komen bekijken van 17 september tot 16 oktober aan de Streekbaan 189, naast stedelijke basisschool De Puzzel. Op zaterdag 17 september geven we bovendien toelichting bij alle geplande ingrepen en kan je nog een keer in gesprek gaan met de experten die alles begeleiden. Hier vind je een digitale versie van de openluchtexpo.

We willen iedereen die zich inzette voor ‘Koningslo is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van de wijk. Jullie maken er iets van, bedankt!

Wat werd er beslist voor de openbare ruimte?

Deze locaties en acties zijn een prioriteit voor de wijk Koningslo. Zij zullen in de nabije toekomst een opknapbeurt of een nieuwe invulling krijgen.

 • Buurtparkje in de Berkendallaan
 • Buurtplek aan de watertoren
 • Oud voetbalterrein aan de Tangebeek
 • Kruispunt Mezenlaan en Streekbaan
 • Heraanleg van enkele voetpaden

Tussen beslissing (juli 2022) en uitvoering zitten 6 tot 12 maanden. Onderhoud van het aanwezige groen gebeurt altijd in het najaar. Meer informatie vind je op de openluchtexpo.

Houd deze pagina in het oog voor de meest recente informatie.

Wat werd er beslist voor de mobiliteit?

Wijkcirculatieplannen dienen om de bestaande problemen rond mobiliteit aan te pakken op wijkniveau. Het doel is het weren van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk, wordt afgeleid naar de grootste straten. Elk wijkcirculatieplan houdt rekening met de eigenheid van de wijk.

Het nieuwe wijkcirculatieplan voor Koningslo houdt in dat de verkeerssituatie wijzigt in enkele straten. Dit zie je op dit kaartje. Een rood pijltje betekent dat de rijrichting voor voertuigen in deze straat wijzigt. Als je één pijltje ziet, betekent dit ook dat de straat een eenrichtingsstraat is of wordt voor voertuigen.

Op dit kaartje zie je alle ingrepen voor de mobiliteit in Koningslo.

 • De hele wijk wordt een zone 30, maar belangrijkste ontsluitingswegen blijven zone 50. Dit gaat ook gepaard met het plaatsen van verkeerselementen die de snelheid verlagen.
 • Nieuwe eenrichtingsstraten.
 • Verkeersknips en mogelijke verkeersknips, aangeduid met een kruisje.
 • Uitbreiding van de fietsstraten, waarin fietsers niet mogen ingehaald worden.

De invoering van het wijkcirculatieplan gebeurt in het najaar van 2022. Na 6 maanden evalueren we dit wijkcirculatieplan samen met de bewoners.

De bewoners van straten met een gewijzigde verkeerssituatie krijgen een bewonersbrief met daarin alle informatie. Houd dus zowel je brievenbus als deze pagina in het oog voor de meest recente informatie.

Woon je niet in Koningslo en ben je benieuwd wanneer jouw wijk aan de beurt is?

Tussen 2021 en 2024 komen we naar alle 8 Vilvoordse wijken. Wil je weten in welke wijk je woont en wanneer ze aan de beurt is? Kijk dan op dit kaartje.