Peutie is van jou. Maak er iets van!

Peutie is de vijfde wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project, dat nu in de voorlaatste fase is.

Tijdslijn Peutie

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  • 10 mei tot 30 juni 2023: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be
  • zaterdag 24 juni 2023: ideeënmarkt

 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  • 17 oktober 2023: eerste verenigingenpanel
  • 18 oktober 2023: eerste bewonerspanel (met uitgelote burgers)

 • De planfase (van projecten tot plannen)
  • 30 januari: tweede verenigingenpanel en bewonerspanel

 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden)
  • Opmaken rapport gebaseerd op eerste drie fases
  • Voorjaar 2024: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen.
  • Juni 2024: wijkkrant
  • 22 juni 2024: opening openluchtexpo
  • Voorjaar 2025: uitvoering plannen

Doelstellingen van ‘Peutie is van jou’

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 6 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings -en evaluatiefase. Peutie komt als vijfde van de 6 wijken aan de beurt.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Peutie hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien bij de pagina over Peutie. Op zaterdag 24 juni 2023 kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in de stedelijke basisschool De Doening. Daar kon je persoonlijk je idee of ideeën aan ons komen overmaken en aan verschillende tafels met ons in gesprek gaan. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021).

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn.

De ideeënfase resulteerde in de eerste digitale nieuwsbrief voor Peutie. Die vind je hier.

Projectfase en planfase

Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting werden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema).

Het eerste verenigingenpanel voor Peutie vond plaats op dinsdag 17 oktober 2023 in stedelijke basisschool De Doening.

Het eerste bewonerspanel voor Peutie vond plaats op woensdag 18 oktober 2023, ook in stedelijke basisschool De Doening. Hiervoor deden we een gewogen loting van 500 mensen boven de 18 jaar uit de lijst van inwoners van Peutie. Zij ontvingen allen een uitnodiging voor dit panel.

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van Peutie zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van Peutie.

Voor meer informatie over de eerste drie fases, kan je de twee nieuwsbrieven lezen die je vindt bij de bijlagen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Peutie is van jou’. De plannen werden eerst voorgelegd ter bespreking en beslissing aan het college van burgemeester en schepenen. Via een wijkkrantje in juni 2024 wordt daarna iedereen in Peutie geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn enkele infozuilen die op een zichtbare plaats in Peutie te vinden zijn, waarop de resultaten van ‘Peutie is van jou’ voorgesteld worden. Het wijkkrantje vind je hier.

De openluchtexpo kan je komen bekijken van 22 juni tot 27 juli op het Vredeplein (tussen Vredestraat en Nieuwstraat). Op zaterdag 22 juni tussen 14 en 16 uur wordt deze openluchtexpo geopend. Dan antwoorden we op de overblijvende vragen over alle geplande ingrepen en kan je nog een keer in gesprek gaan met de experten die alles begeleiden. Een digitale versie van de openluchtexpo vind je hier.

We willen iedereen die zich inzette voor ‘Peutie is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van Peutie. Jullie maken er iets van, bedankt!

Wat werd er beslist voor de openbare ruimte?

Alles over de locaties die in de nabije toekomst een opknapbeurt of nieuwe invulling zullen krijgen, lees je binnenkort op deze pagina.